Valikko Sulje

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kuorasjärvi ry ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla

– suojellaan ja parannetaan Alavuden ja Seinäjoen kaupunkien alueella sijaitsevan Kuorasjärven ekologista tilaa

– suojellaan ja vahvistetaan Kuorasjärven ja sen ympäristön luontoarvoja ja luonnon monimuotoisuutta

– turvataan Kuorasjärven ja sen ympäristön säilyminen monipuolisena virkistys- ja matkailukohteena sekä turvallisena ja viihtyisänä asumisalueena.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– osallistuu järveä ja sen ranta-alueita koskevaan suunnitteluun

– antaa lausuntoja ja tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille Kuorasjärveen ja sen ympäristöön kohdistuvista toimenpiteistä

– järjestää yhdessä muiden yhteisöjen ja ranta-asukkaiden kanssa tapahtumia, kursseja ja keskustelutilaisuuksia

– harjoittaa tiedotus- ja neuvontatoimintaa

– hakee rahoitusta järven ja sen ranta-alueiden kunnostushankkeisiin ja toimii hankkeissa toteuttajana yksin tai yhdessä muiden yhteisöjen kanssa.

– järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

– järjestää myyjäisiä ja muita yleisötilaisuuksia

– ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia

– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki Kuorasjärven rannanomistajat, muut henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä maksavat yhdistyksen jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun. Jäsenkelpoisuudesta päättää yhdistyksen hallitus.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta, alkaen vuosikokouksesta ja päättyen vuosikokoukseen. Jäsenistä ja varajäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuorot määrätään arpomalla. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-kesäkuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10.Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11.Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.